top of page

​YOUR  CART

 HEY GIRLS! 妳的購物車

我地接受 Paypal / 信用咭 / Alipay,填好報名表格,
想報興趣班既朋友仔,請確定已填妥報名表格

付款後,記住Cap低付款紀錄,

再 Whatsapp 俾我地核對番資料,
​就會有專人盡快聯絡處理架啦!

#已選的項目#

還未選取任何項目.........

bottom of page